home
контакти
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Български
english
de
home
BIAnet
BusinessTAX
BusinessTAX
BusinessTAX
ЗА ФИРМАТА
ЗА ЕКИПА
ДЕЙНОСТИ
ПАРТНЬОРИ
BusinessTAX
 контакти:
тел.: (359 2) 980 81 26; 987 30 60
0898 600 907
e-mail:office@businesstax-bg.com
 
Businesstax
Businesstax   Businesstax
  »ЗА ФИРМАТА  
 
   

БИЗНЕСТАКС е специализирана компания за данъчно-правни и счетоводни консултации и данъчно-правна защита, преимуществено на корпоративни клиенти от различни отрасли на икономиката, които осъществяват разнообразни по своя характер търговски сделки, извършват инвестиции и преобразувания при специфични условия и непрекъснато променяща се данъчна и счетоводна среда или които участват в процедури по приватизация и обществени поръчки, в различни форми на сътрудничество и съвместна дейност, търговско представителство или са изпълнители по сключени от България международни договори или проекти, финансирани от предприсъединителни фондове от Европейския съюз.

БИЗНЕСТАКС действа като екип от икономисти и юристи с данъчна практика, опит и знания в счетоводството, в корпоративните финанси, в българското и международното данъчно право, обединени от общата идея за отговорно решаване на данъчните проблеми и за данъчната защита на клиента. Индивидуален подход към клиента, конфиденциалност, екипност и професионализъм са основополагащите принципи в нашата работата.

Екипът на БИЗНЕСТАКС е консултирал или защитавал български и чуждестранни фирми от сферата на телекомуникациите и пощенските услуги, водоснабдяване, добив на полезни изкопаеми и енергопроизводство, авиопревозвачи, фирми с транспортна и спедиторска дейност, застрахователни дружества, лизингови дружества, строителство, корабостроене, производство и търговия с тютюневи изделия, хранителни стоки и др., както и неправителствени организации и браншови обединения.

Като консултанти и партньори в екипа на БИЗНЕСТАКС се включват и научни работници, дипломирани експерт-счетоводители, одитори, лицензирани оценители, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, АДВОКАТИ,СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО И Т.Н. Създаваме гъвкави временни екипи за решаване на специфични данъчно-правни и счетоводни проблеми и казуси.

БИЗНЕСТАКС е Акционерно дружество с капитал 230 000.00 лева.
Изпълнителен директор е Николай Иванов Иванчев – икономист.

Основната ни цел - минимизиране на данъчния риск , оптимизиране плащането на данъци, както и решаване на всички въпроси, свързани със данъчното и счетоводното законодателство.

Работни езици:
Английски, Немски, Френски, Руски и Чешки.

 
 
BusinessTAX
Businesstax