home
контакти
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Български
english
de
home
BIAnet
BusinessTAX
BusinessTAX
BusinessTAX
ЗА ФИРМАТА
ЗА ЕКИПА
ДЕЙНОСТИ
ПАРТНЬОРИ
BusinessTAX
 контакти:
тел.: (359 2) 980 81 26; 987 30 60
0898 600 907
e-mail:office@businesstax-bg.com
 
Businesstax
Businesstax   Businesstax
  »ДЕЙНОСТИ  
 
 
За нашите клиенти ние:
  • разработваме данъчни стратегии и консултираме данъчното планиране на български и чуждестранни фирми като инструмент за ефективното им управление в условията на българския пазар;
  • изготвяме проекти за оптимизиране на данъчния режим и минимизиране на данъчния риск при извършване на инвестиции или реализиране на отделни сделки, както и при осъществяване дейността на фирмата; · съветваме как да се прилагат спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), за да се оптимизира плащането на данъците;
  • извършваме данъчни анализи и превантивни данъчни ревизии;
  • осигуряваме представителство пред данъчните органи, данъчна защита и процесуално представителство по съдебни спорове;
  • осъществяваме цялостна организация и осчетоводяване, изготвяне на ДДС, ОПР, Баланси и финансови резултати, Финансова стабилност и прилагане на международните счетоводни стандарти;
  • осъществяваме цялостна организация и осчетоводяване за данъчни цели
  • извършваме цялостен контрол на действащите нормативни бази на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол. Консултации относно счетоводната отчетности при спазването на действащите закони, правилници, постановления, наредби счетоводни стандарти и други нормативни актове; · извършваме експертни оценки на предприятия, финансови активи дялове и акции, недвижими имоти и земеделски земи, машини и съоръжения, движими активи и др.;
  • представляваме като акредитиран представител чуждестранни лица, които нямат данъчна регистрация на територията на страната, по всички данъчни правоотношения, възникнали на основание ЗДДС;
  • консултираме и участваме в разработването на данъчни закони и в изготвяне на проекти за оптимизиране на данъчната среда за българските и чуждестранните инвеститори; · провеждаме обучение на нашите клиенти чрез специални коментари за настъпилите промени в данъчното законодателство или чрез лекционни и семинарни занятия; · подпомагаме държавни органи и неправителствени организации при обсъждане на актуални въпроси на данъчната политика, участваме като експерти при решаване на специфични данъчни проблеми на браншови и други сдружения;
  • участваме в дискусионни форуми и публични дебати по въпроси на данъчното законодателство и правоприлагане, като изразяваме експертни становища чрез публикации в специализирани издания или в средствата за масово осведомяване.

 

ОБЛАСТИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ /НАШАТА ПРАКТИКА
Данъчно право, данъчно планиране и структуриране на бизнеса Всички въпроси, свързани с облагане с корпоративни данъци, данък върху добавената стойност, акцизи, местни данъци и такси, използването на специфични данъчни, валутни и митнически режими и процедури; документиране и счетоводно отразяване на данъците. Проблеми по избягване на двойно данъчно облагане, процедури и прилагане на СИДДО и др. специфични режими за освобождаване от данъци. ЕКИПЪТ НА БИЗНЕСТАКС Е С ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ НА ОБЛАГАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ БРАНШОВЕ И ДЕЙНОСТИ.
 

ДАНЪЧЕН процес и защита
Обща данъчна регистрация и регистрация за отделни видове данъци или данъчни режими; осигуряване представителство пред данъчните органи включително и по време на данъчни ревизии; оформяне и подаване на данъчни книжа и документи; консултации по данъчни декларации;обжалване на действия и актове на данъчните органи по административен и съдебен ред; процедури по възстановяване и прихващане на недължимо платени данъчни задължения и по изменение на данъчни задължения; производства по разсрочване, отсрочване и опрощаване на публични и частни държавни вземания; обжалване на актове и действия на публичния изпълнител по обезпечаване и принудително събиране на публични вземания и др.

Превантивни данъчни ревизии

Анализ на дейността на клиента, търговската и счетоводната му документация, подадените данъчни и други декларации за облагаеми доходи, печалби или резултати за ревизираните периоди; начислени и внесени данъци и определяне на дължимите такива; оценка на данъчните последици и препоръки за изправление на допуснатите грешки и минимизиране на данъчните рискове.

Данъчен одит и оценка на риска при приватизация и инвестиции

Данъчно-правен анализ на приватизиращи се обекти, оценка на данъчния риск при правен и финансов due diligence, избор на подходяща схема за инвестиции. Изготвяне на проекти за инвестиции при минимизиране на данъчния риск, консултиране относно схемите и стъпките за реализацията им.

Извършване на експертни оценки от лицензирани оценители.

Извършване на бизнес оценки, оценки на цели предприятия, финансови активи дялове и акции, оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценки на машини и съоръжения, движими активи и др.

Счетоводно законодателство
Цялостна организация и осчетоводяване, при спазване и прилагане на изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти. Всички въпроси, свързани с контрол на действащите нормативни бази на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, при спазването на действащите закони, правилници, постановления, наредби и други нормативни актове.
ЕКИПЪТ НА БИЗНЕСТАКС Е С ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В ДАНЪЧНИТЕ И СЧЕТОВОДНИ ЗАКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ НА ОБЛАГАНЕ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ В КОНКРЕТНИ БРАНШОВЕ И ДЕЙНОСТИ.

Дружествено и Търговско право

Избор на подходяща с оглед на данъчните последици правно-организационна форма за осъществяване на дейност и подготовка на договори и др. документи; данъчно-правен анализ при сключване на търговски договори или структуриране на договорни и организационни връзки НА фирмата, минимизиране на данъчния риск при прехвърляне на предприятия, преобразуване или обединения на търговски дружества; участие в преговори и процедури.

 

 
 
BusinessTAX
Businesstax