home
контакти
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Български
english
de
home
BIAnet
BusinessTAX
BusinessTAX
BusinessTAX
ЗА ФИРМАТА
ЗА ЕКИПА
ДЕЙНОСТИ
ПАРТНЬОРИ
BusinessTAX
 контакти:
тел.: (359 2) 980 81 26; 987 30 60
0898 600 907
e-mail:office@businesstax-bg.com
 
Businesstax
Businesstax   Businesstax
  »ЗА ЕКИПА  
 
 

СЪДРУЖНИЦИ, АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ

Николай Иванчев

Данъчен съветник и консултант.

Образование: Магистър по икономика - от ВИНС – Варна, специалност "Икономика и управление на индустрията" Магистър по икономика от УНСС - гр. София, специалност „Счетоводство и контрол” 

Членство: Член на Камарата на данъчните съветници в България  

Професионална биография: Данъчен съветник, консултант и лектор по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ, СИДДО, данъчно счетоводство. Данъчен анализатор. Преподавател по данъчно право в Нов Български Университет - гр. София. Данъчен експерт в ГУ „Данъчна администрация” при Министерство на финансите, в Териториална данъчна дирекция, гр.София. Участвал в работната група по изготвяне на проекта на Закона за ДДС и правилника за прилагането му, в изготвянето на Етичния кодекс на Данъчната администрация. Участвал в изготвянето и реализацията на проекти на програма ФАР за взаимодействия между данъчните администрации на Европейския съюз. Анализатор в организации с нестопанска цел по проекти за анализи в областта на публичните финанси, фискалната децентрализация и данъчните закони. Специализирал данъчно право в Европейската академия по данъчно право
Автор на: множество статии по данъчни въпроси в специализирани издания 

Владее: английски език (отлично), немски език (добре)

Други интереси: Баскетбол. Член на УС на БК "Балкан"- Ботевград


Илонка Райчинова

Адвокат.Данъчен съветник.

Образование: Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, специалност Право; Магистър по икономика от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методии” гр.Велико Търново, специалност Международни икономически отношения – Международен бизнес

Членство
: Член на Софийска адвокатска колегия; Член на Управителния съвет на Камара на данъчните съветници в България; Член на Консултативния съвет при Националната агенция по приходи. Представляващ Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на Върховния административен съд по дела за Тълкувателни решения по данъчни въпроси 

Специализации: Мениджмънт на предприятието – гр.Реус Испания; Данъчно право и данъчен контрол - Ecole des impots в гр. Париж Франция; Европейско данъчно право и практика на Съда на Европейките общности - Академия по европейско право /ERA/ в гр. Трир, Германия 

Професионална биография: Адвокат по хиляди данъчни дела в България, по жалби пред Европейската комисия за процедури по нарушения на европейски директиви и регламенти от български административни органи, по жалби пред Европейския съд по правата на човека, по жалби пред SOLVIT, по жалби пред OLAF, по дела за обществени поръчки, по административно наказателни дела за данъчни нарушения, по наказателни дела за данъчни престъпления, по дела за отговорност на държавата за вреди и др.; Заместник-министър в Министерство на правосъдието на РБългария; Началник отдел „Косвени данъци” в ГУ „Данъчна администрация” при Министерство на финансите на РБългария; Юрисконсулт и член на УС на Френско-български център „Марком” за обучение по мениджмън 

Автор на: самостоятелни книги с авторски коментари по ЗДДС и ППЗДДС, на множество публикации в специализирана и масова преса по въпросите на данъчното облагане на специфични казуси и дейности и по други обществено значими въпроси

Владее: френски език(отлично), английски език (добре) и руски език (много добре)


Виктория Терзиева

Адвокат.

Образование: Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право 

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Специализации: множество специализации в Академията по европейско право /ERA/ в гр. Трир, Германия в сферата на данъчното право, eвроинтеграцията и развитието на малкия и среден бизнес и други

Професионална биография: Адвокат по стотици данъчни дела, по административно-наказателни дела за данъчни нарушения, по наказателни дела за данъчни престъпления, по дела за обществени поръчки, по арбитражни дела, по жалби пред Европейския съд по правата на човека и др. Представляващ Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на Върховния административен съд по данъчни въпроси

Автор на: множество публикации по данъчни въпроси в масово достъпна преса

Владее: английски език (отлчно), руски език (добре)


инж. Иван Николов Иванчев

Оценител .

Образование: магистър инженер от Технически университет - гр. Варна, специалност "Двигатели с вътрешно горене"

Специализации: За оценители на "машини и съоръжения" и "автомобили", TUV, Германия, Берлин

Професионална биография
: Лицензиран оценител за пазарни цени за целите на банкови кредити, приватизация, търговски сделки, апортни вноски по ТЗ пред Агенцията по вписвания и оценител за оценки за данъчни цели по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Ръководи екип от 5-ма лицензирани оценители. Вещо лице към Софийски районен съд, Софийски окръжен съд и при Агенция по вписванията. Директор на "Агромеханизация - Балкан" - гр. Ботевград. Директор на Автобусно Строителен завод " Чавдар" - гр. Ботевград. Ликвидатор към Министерството на земеделието и горите. Синдик към Окръжен съд гр. София


Анелия Иванчева

Данъчен консултант.Юрист.

Образование: Магистър по икономика от УНСС – гр. София. Завършила право в ЮЗУ- гр. Благоевград

Специализаии: Специализации по “Евроинтеграция и развитие на малкия и средния бизнес” Специализация по журналистика в НСА гр. София

Професионална биография: Данъчен консултант. Анализатор на данъчни актове и счетоводни и данъчни първични и вторични документи. Изготвя проекти на жалби и други правни документи. С дългогодишен опит в областта на данъчното облагане и анализи, счетоводно законодателство, административно право и процес

Владее: английски език (добре)


Анета Георгиева

Данъчен консултант.

Образование: Магистър по икономика от УНСС – гр. София, специалност „Счетоводство и контрол” 

Членство: Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО, както и за изготвяне на задължителни указания за прилагането му 

Професионална биография: Данъчен съветник, консултант и лектор по ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, Български и Международни счетоводни стандарти, Данъчно счетоводство. Данъчен анализатор. Главен методолог, главен данъчен експерт, главен експерт по приходите, главен данъчен експерт, ревизиращ орган в Централно управление на Национална агенция по приходите (НАП). Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София. Представител на данъчната администрация в Националния съвет по счетоводство 

Автор на: множество авторски публикации в специализирания печат, посветени на въпросите на подоходното облагане


Ивайло Кондарев

Данъчен консултант.

Образование: Магистър по икономика от УНСС гр. София

Членство: Член на Камарата на данъчните съветници в България

Професионална биография: Данъчен консултант и съветник по данък добавена стойност, европейските Директиви по ДДС и нарушенията на този данък. Данъчен анализатор на казуси и данъчни ревизионни актове и изготвящ проекти на жалби. Лектор по ЗДДС и ППЗДДС. Началник отдел „ДДС” в ГУ на „Данъчната админитрация” при Министерство на финансите
Автор на: множество публикации в специализирани издания и масово достъпна преса 

Владее: английски език (много добре), руски език (много добре)


Марина Едрева

Адвокат.Данъчен консултант.

Образование: Магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Право

Членство: Член на Софийската адвокатска колегия 

Специализации: по „Международни отношения” в СУ “Св. Климент Охридски”

Професионална биография: Адвокат по данъчно и административнонаказателно право, международно транспортно право, търговско, облигационно и корпоративно право. Специализира в в областта на вещното право - схеми за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, с цел оптимизиране на данъчните ефекти и използване на данъчни предимства от придобития актив. Експерт в Министерство на траспорта. Участник в международни проекти по програми за междукултурен и образователен обмен по линия на мерките на ЕС „Леонардо да Винчи”, „Сократ”, подлиния „Грундвиг”, както и в семинари по прилагането на предприсъединителните политики на бъдещите държави членки на ЕС, Acquis Commenatuer /общото право/ на европейската общност и мястото на Република България в семейството на европейските държави

Владее: английски език (отлично), немски език (отлично), чешки език (много добре)


Цеца Пунова

Адвокат.

Образование: Магистър по право от УНСС гр. София, Юридически факултет, специалност право 

Членство: Член на Софийската адвокатска колегия

Професионална биография: С опит в областта на облигационното, гражданското, търговското право и в сферата на недвижимите имоти

Владее
: английски език (добре), руски език (добре)


Нина Иванова

Адвокат.Данъчен консултант.

Образование: Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право 

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Професионална биография: Адвокат, специалист в сферата на данъчното право и процес и на административното право и процес

Владее
: английски език (добре)


Полина Танева

Адвокат.Данъчен консултант.

Образование: Магистър по право от УНСС гр. София, Юридически факултет, специалност Право

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Специализации: Участие в множество семинари по ЗКПО, ЗДДС, ГПК, АПК, Магистърска програма по "Право на ЕС" към СУ “Св. Климент Охридски”

Професионална биография: Адвокат по данъчно и административно право и процес, търговското право, облигационното право, по административнонаказателно право и процес

Владее: английски език (добре), немски език (добре) и руски език (добре)


Милена Димитрова Ангелова

Юрист.  Образование : Магистър по икономика от УНСС гр.София, специалност „Икономика и управление на индустрията”; Магистър по право от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Велико Търново, специалност Право


Професионална биография: Данъчен консултант. Счетоводител. Ревизиращ орган в ТД на НАП гр.София

Владее 
: английски език (добре), руски език (добре)


Илчо Григоров Илиев

Главен счетоводител.  Образование : Магистър по икономика от УНСС гр.София, специалност „Икономика и управление на индустрията” 


Специализация: „Маркетинг и пазарни проучвания” при УНСС гр.София 

Професионална биография: Данъчен консултант. Счетоводител. Ревизиращ орган в ТД на НАП гр.София

Владее 
: английски език (добре), руски език (много добре)


Александър Здравков Стоянов

Финансов консултант.  Образование : Магистър по финанси СА “Д.А.Ценов“ гр.Свищов, специалност „Финанси”


Специализации: по „Счетоводство” в Център “Следдипломно и факултативно обучение”, СА “Д.А.Ценов“ гр.Свищов, специалност “Икономист счетоводител”

Професионална биография: Счетоводител. Финансов мениджър. Консултант по приватизационни сделки

Владее : английски език (мн.добре), италиански (отлично), руски език (отлично)


Станка Донкова

Оперативен счетоводител.  


Мариана Василева

Технически сътрудник.


 
 
BusinessTAX
Businesstax