Експерти

Николай
Иванчев

Изпълнителен директор

Професионална автобиография

Работил дълги години в Министерство на финансите и Главна данъчна дирекция. Бизнес и данъчен консултант , специалист в бизнес структуриране и данъчно оптимизиране. Консултира множество фирми , с особен акцент върху старт - ъпи. Притежава множество сертификати за оценка на предприятия , недвижими имоти , права на интелектуална собственост.

Автор на множество статии в областта на данъците и бизнеса.

Образувание : Магистър по индустриален мениджмънт Икономически университет Варна, Магистър Счетоводство и контрол УНСС София, и EMBA, Cotrugli Bussiness School .

  • Член на УС на Камарата на данъчните съветници в БГ.

Езици : Английски и Немски

Виктория
Терзиева

Адвокат

Професионална Автобиография

Адвокат за стотици данъчни дела, административни дела за данъчни престъпления, наказателни дела за данъчни престъпления, дела за обществени поръчки, арбитражни дела, жалби пред Европейския съд по правата на човека и др. Представяне на Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на Върховния административен съд по данъчни въпроси.

Автор на: Много публикации по данъчни въпроси в масово достъпна преса

Образование: магистър по право в СУ "Св. Климент Охридски", специалност Право.

Специализации: множество специализации в Академията по европейско право (ERA) в Трир, Германия в областта на данъчното право, европейската интеграция и развитието на малкия и среден бизнес и други.

  • Член на Софийската адвокатска колегия

Езици: английски и руски.

Инж. Иван
Иванчев

Оценител

Професионална Автобиография

Лицензиран оценител за пазарни цени с цел банкови заеми, приватизация, търговски сделки, апортни вноски по Търговския закон към Агенцията по вписванията и оценител за данъчни цели съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Той ръководи екип от 5 лицензирани оценители. Служител на Софийския районен съд, Софийския районен съд и Агенцията по вписванията. Директор на "Агромеханизация - Балкан" – Ботевград. Директор на Бургаски строителен завод "Чавдар" – Ботевград. Ликвидатор в Министерството на земеделието и горите. Синдик в Окръжния съд в София.

Образование: магистър-инженер от Технически университет - Варна, специалност "Двигатели с вътрешно горене".

Специализации: За оценители на „машини и съоръжения“ и „автомобили“, TUV, Германия, Берлин.

Анелия
Иванчева

Данъчен консултант. Адвокат

Професионална Автобиография

Данъчен консултант. Анализатор на данъчни актове и счетоводни и данъчни първични и вторични документи. Изготвя проекти на жалби и други правни документи. С дългогодишен опит в данъчното облагане и анализи, счетоводно законодателство, административно право и процес.

Образование: магистър по икономика от УНСС - София. Завършила е право в ЮЗУ – Благоевград

Специализации: Специализации по „Евроинтеграция и развитие на малкия и среден бизнес“ Специализация по журналистика в Националната спортна академия в София

Езици : Английски